Gestió integral polígons industrials 2022-03-25T12:29:57+01:00

A partir d’un determinat sòl, estudiem els costos de tots els serveis i les infraestructures necessàries per determinar la viabilitat del projecte.

Es comença per un aixecament topogràfic, propostes de distribució de parcel•les, vialitat, aprofitaments del sòl, i ens ocupem de tot el planejament fins a obtenir la qualificació urbanística: projecte d’estudi d’inundabilitat, pla parcial, projecte de reparcel•lació. A continuació redactem el projecte d’urbanització i ens encarreguem de la contractació i supervisió de les obres d’urbanització.

Si s’escau, també projectem les edificacions i fem la direcció de l’obra.

Polígon industrial