Projectes de construcció 2022-03-23T13:09:23+01:00
Projectes de constucció industrial

La nostra activitat es centra en una assessoria tècnica integral, on es projecta, controla i es dirigeix tot tipus de construccions i instal•lacions industrials, des de magatzems per mercaderies fins indústries en general, on s’inclou oficines, habitatges interiors, espais comercials i d’exposició.

 • Gestió del sòl

  L’assessorament s’inicia amb l’elecció del sòl més idoni per desenvolupar l’activitat que es pretén implantar.

 • Avantprojecte

  En aquest punt es comencen a desenvolupar els estudis previs necessaris per la execució de l’obra com són els estudis geotècnics, estudis arqueològics i sol•licituds d’informes previs a les companyies subministradores de serveis com són Endesa, Telefònica, Gas Natural i els serveis municipals d’aigües, formulant diferents propostes de construcció i/o d’implantació perquè el client pugui escollir quina d’elles li afavoreix més.

 • Redacció del projecte de construcció

  Es redacta el projecte seguint les especificacions que s’han marcat en l’avantprojecte. S’inclouen altres documents tècnics, com poden ser estudi de seguretat i salut, justificació del Codi Tècnic de la Edificació, amidaments i pressupostos orientatius per capítols.

 • Obtenció permisos de Llicència d’Obres

  Es tramita davant les diferents Administracions, les corresponents llicències d’obres fins la seva concessió per desenvolupar l’obra corresponent: Ajuntaments, Diputacions i Generalitat, en especial atenció al Departament de Carreteres, Agència Catalana de l’Aigua, etc.

 • Assessorament i seguiment de pressupostos

  Es realitzen els documents necessaris perquè els contractistes puguin elaborar els seus millors pressupostos amb la garantia de que tots pressuposten el mateix amb les mateixes qualitats.

 • Direcció d’obres

  Es realitzen visites periòdiques d’obra segons la seva evolució, des de el replantejament del solar fins al lliurament del certificat final d’obra.

 • Redacció de certificats finals

  Es redacten els diferents certificats finals per cada una dels permisos que s’han obtingut, així com per tramitar la Declaració d’Obra Nova, tramitar la llicència de 1ª Ocupació i el retorn els avals dipositats en l’Administració.

  La nostra activitat es centra en una assessoria tècnica integral, on es projecta, controla i es dirigeix tot tipus de construccions i instal•lacions industrials, des de magatzems per mercaderies fins indústries en general, on s’inclou oficines, habitatges interiors, espais comercials i d’exposició.