phone

+34 938 923 802

BUILDING ENERGY CERTIFICATE

Certificació d’Eficiència Energètica

El Reial Decret aprovat el passat 5 d’abril  de 2013, que entrarà en vigor el proper 1 de juny de 2013, sobre Eficiència Energètica, obliga que tant els edificis de nova construcció com els existents disposin del Certificat d’Eficiència Energètica.

Aquest certificat haurà de posar-se en coneixement de compradors, llogaters i en anuncis publicitaris,  donant informació sobre les característiques energètiques afavorint la promoció d’edificis de alta eficiència e inversions en estalvi d’energia.

 

¿Quins  immobles necessiten el Certificat d’Eficiència Energètica?

 • · Edificis de nova construcció.
 • · Edificis existents que siguin objecte de contracte de compravenda o lloguer i,

“L’etiqueta s’inclourà en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer de l’edifici o unitat de l’edifici. Haurà de figurar sempre, de manera clara e inequívoca a l’etiqueta, si es refereix al certificat d’eficiència energètica del projecte (en cas d’una promoció d’habitatges que no està acabada) ó a la d’un edifici acabat”.

 

¿Quins  immobles estan exclosos?

 1. Edificacions obertes (Exemple: porxos)
 2. Edificis i monuments protegits oficialment, quan el compliment de tals exigències pogués alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte.
 3. Edificis utilitzats com a llocs de culte o activitats religioses.
 4. Construccions provisionals amb un termini d’utilització previst igual o inferior a dos anys.
 5. Edificis industrials i agrícoles, en la part destinada a tallers, processos industrials i agrícoles no residencials.
 6. Edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a50 m2.
 7. Edificis d’escassa senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva que no tinguin caràcter residencial o públic, es desenvolupin en una sola planta i no afectin a  la seguretat de les persones.
 8. Edificis que es comprin per a reformes importants o per ser enderrocats.
 9. Edificis d’habitatges que siguin objectes d’un contracte de lloguer per un temps inferior a quatre mesos a l’any.

 

¿Què conté el certificat d’eficiència energètica?

 • Identificació de l’edifici o unitat de l’edifici que es certifica.
 • Descripció de les característiques energètiques de l’edifici “Envolvent Tèrmica”.
 • Descripció de les Instal·lacions.
 • Qualificació de l’eficiència energètica expressada  mitjançant l’etiqueta energètica.
 • Document de recomanacions per la millora de la qualificació i estalvi d’energia.

 

Diferència entre certificat i etiqueta:

El certificat és el document subscrit pel tècnic que conté informació sobre les característiques i eficiència energètica .

L’etiqueta és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació obtingut.

 

Quina validesa té el certificat energètic?

Validesa de 10 anys. El propietari podrà procedir voluntàriament a la seva actualització quan ho consideri per variacions i/o millores efectuades a l’immoble.

 

Qui ha d’encarregar la certificació energètica?

El propietari d’un immoble serà el responsable d’encarregar la realització de la certificació d’eficiència energètica de l’edifici o unitat segons correspongui. També serà responsable de conservar la corresponent documentació.

Aquest certificat s’haurà de registrar a la comunitat autònoma corresponent que crearà un registre.

 

Cost del certificat

Nosaltres ens encarreguem de tota la gestió, visita a l’immoble, emissió del certificat i el seu registre a la comunitat autònoma corresponent.

El preu del certificat serà en funció de l’immoble.