Working with BIM

Working with BIM

¿BIM?

BIM (Buiding Information Modeling) is a methodology of integral work for the development of construction projects.

Through a virtual model (3D digital model) all the data and agents involved in the design of a building are centralized and registered. From its initial project, during its construction, during its useful life, maintenance management or extensions-modifications and until its final demolition.

BIM: optimize the construction processes

Manage the construction with a virtual model in which all the information of the work is collected, allows the different agents, engineers, builders, promoters, financiers, facilities managers, etc., to be in contact with the project.

Against the “classical” methodology, with a very linear process in the conception, until one phase does not end, the next one does not start and a complex interrelation between agents, it involves repeated advance-regression due to incompatibility in the adopted solutions, discrepancies, … besides the distressing interactions at work between different industrialists, forcing modifications and adaptations with great loss of resources and time in execution.

Faced with this “classical” methodology, the BIM methodology aims to avoid unnecessary waste of time and effort, involving the different agents, from the project phase, during its generation. It also allows to reduce time on site, avoid conflicts and interference between different disciplines and industrial and adjust costs of execution and maintenance.

At ENGIND we work with BIM methodology.

With the information in a single 3D model from the project to the construction and maintenance, allows us to control, together with the CLIENT, all aspects of the work: design, costs, time of execution and exploitation.

In Engind we bet for the technology to offer the CLIENT the maximum satisfaction during the whole construction process.

 

Per |2018-02-12T17:05:31+01:00gener 20th, 2018|BIM, Uncategorized|Comentaris tancats a Working with BIM

Sobre l'autor:

Treballem amb BIM

¿BIM?

BIM (Buiding Information Modeling) és una metodologia de treball integral per al desenvolupament de projectes de construcció .

Mitjançant un model virtual (model digital 3d) se centralitza i registra totes les dades i agents que intervenen en la concepció d’un edifici. Des del seu projecte inicial, durant la seva construcció, durant la seva vida útil, gestions de manteniment o ampliacions-modificacions i fins a la seva demolició final.

BIM: optimizar los procesos de la construcción

Gestionar la construcció amb un model virtual en el qual es reculli tota la informació de l’obra, permet als diferents agents,  enginyers, constructors, promotors, financers, facilitiesmanagers, etc., estar en contacte amb el projecte.

Contra la metodologia “clàssica”, amb un procés molt lineal en la concepció, fins que no acaba una fase no comença la següent i una interrelació entre agents complexa, comporta avanci-reculada reiterats per incompatibilitat en les solucions adoptades, discrepàncies,… a més de les angoixants interaccions en obra entre diferents industrials, obligant a modificacions i adaptacions amb gran pèrdua de recursos i temps en l’execució.

Front aquesta metodologia “clàssica”, la metodologia BIM pretén evitar pèrdues innecessàries de temps i esforç, fent participi als diferents agents, des de la fase de projecte, durant la seva generació. També permet reduir temps en obra, evitar conflictes i interferències entre diferents disciplines i industrials i ajustar costos d’execució i manteniment.

En ENGIND treballem amb metodologia BIM.

Amb la informació en un únic model 3D des del projecte fins a la construcció i manteniment, ens permet controlar, al costat del CLIENT, tots els aspectes de l’obra: disseny, costos, temps d’execució i explotació.

En Engind apostem per la tecnologia per oferir al CLIENT la màxima satisfacció durant tot el procés constructiu.

 

Per |2018-04-23T18:51:07+02:00gener 20th, 2018|BIM|Comentaris tancats a Treballem amb BIM

Sobre l'autor:

Vés a dalt